Th8
9
2013

Các thao tác kết nối tới MySQL và lựa chọn CSDL bằng PHP

Bài viết này sẽ tập trung vào việc khai thác hệ quản trị CSDL miễn phí MySQL. Tại sao lại sử dụng MySQL? MySQL là một phần mềm quản trị CSDL mã nguồn mở, nằm trong nhóm LAMP (Linux – Apache -MySQL – PHP). "Liên minh" mã mở này đang được coi là một đối trọng với các sản phẩm mã đóng "đắt vãi…" (vãi gì thì tôi không biết ) của Microsoft (Windows, IIS, […]

Th8
8
2013

Câu điều kiện if, if…else và if…elseif….else trong PHP

Các câu lệnh điều kiện trong PHPCâu lệnh có điều kiện được sử dụng để thực thi những đoạn mã lệnh khác dựa trên những điều kiện đưa ra. Câu lệnh điều kiện Thường thì khi bạn viết code, bạn muốn thực thi những phát biểu khác nhau cho những hành động khác nhau.Bạn có thể sử dụng các phát biểu điều kiện trong code để thực hiện được điều này. Trong PHP chúng ta […]

Th8
7
2013

Sử dụng IF ELSE trong PHP

Trong PHP hay các ngôn ngữ lập trình khác, IF..ELSE cho phép bạn điều khiển các dòng code thực hiện theo đúng kịch bản hay lịch trình của coder đặt ra. Ngoài ra, bạn có thể nhóm chúng thành các điều kiện, sử dụng cấu trúc lặp để lặp đi lặp lại thực hiện theo giới hạn nào đó. Câu lệnh IF với một điều kiện, nếu điều kiện là true thì khối lệnh trong […]