Th7
23
2015

Để tối ưu CSS

Thực hiện những công việc sau trong việc tối ưu CSS: – Xóa bỏ các ký tự trắng (các dấu tab, dấu cách, dấu xuống dòng) thừa thãi, bao gồm cả các dấu trắng trước và sau các dấu hai chấm (:), chấm phẩy (;) – Xóa bỏ ký tự chấm phẩy (;) cuối cùng trước dấu đóng ngoặc nhọn (}) – Thu gọn các mã màu HTML thành dạng ngắn gọn (từ #ffffff thành […]

Th7
13
2015

tài liệu CSS

tài liệu CSS nhé!! Download ở đây : click!!!

Th3
28
2013

Thuộc tính display trong CSS

Thuộc tính Display quy định phương thức hiển thị của các thành phần trên trang web. Nó được ứng dụng để tạo các hiệu ứng ẩn/hiện một hay nhiều nhóm đối tượng, thiết kế Dropdown menu, tabs menu,… Ẩn một thành phần trong trang web Khi muốn một thành phần nào đó, ta chỉ cần khai báo thuộc tính display của thành phần đó là none Ví dụ: 1 h1.logo{display: none} Với ví dụ trên thì […]