Th1
30
2015

Hướng dẫn xử lý lỗi không truy cập được SSH, SFTP vào VPS sau khi thay đổi port SSH.

Trong bài viết trước, bàn về vấn đề bảo mật cho VPS, mình có nói đến cách thay đổi port SSH mặc định là 22 thành cổng khác trên VPS để tránh hacker scan port và hack VPS. Tuy nhiên, sau khi thay đổi port SSH và restart lại dịch vụ SSH trên VPS có thể bạn sẽ không thể truy cập vào SSH được nữa. Nguyên nhân là do khi thay đổi cổng cho SSH, […]