Th3
27
2013

Thay đổi Logo, Site Description và Background Image của template mẫu trong Joomla 1.7

1. Thay đổi logo và Site Description

Vào Extensions > Template Manager.  Chọn Beez2-Default > Edit.

Vào phần Advanced Option để thiết lập điều chỉnh Logo, Description

2. Thay đổi Background Image:

Vào Extensions > Template Manager. Chuyển sang tab Templates, chọn beez20-Details.

Chọn Edit css/personal.css, ta thấy đoạn sau:

 /* ##########################  logo  ########################### */

#logo span
{
color:#fff;
padding-left:50px;
font-size:0.3em !important;
text-transform:none;
font-family:arial, sans-serif
}
#all #header
{padding-top:8.0em ;
}
.logoheader
{

background:  #0c1a3e  URL(../images/personal/personal2.png) no-repeat bottom right ;
color:#fff;
min-height:200px;
margin:0em 10px 0 10px !important;

}

 Dòng “background:  #0c1a3e  URL(../images/personal/personal2.png) no-repeat bottom right ;” cho biết vị trí của file personal2.png dùng làm Background. Thực chất, file nầy nằm trong templates\beez_20\images\personal\personal2.png. Ta có các cách để thay đổi như sau:

+ Xóa file personal2.png cũ và đưa vào file .png mới, ngay tại vị trí cũ và đặt tên là personal2.png.

+ Hoặc đưa 1 file ảnh mới vào templates\beez_20\images\personal\ và sửa “personal2.png” trong file css thành tên file mới và save lại.

+ Hoặc thay toàn bộ nội dung trong dấu ngoặc đơn sau URL là đường dẫn tới file ảnh khác trên server. Ví dụ:

URL(http://localhost/TenWebsite/images/sampledata/fruitshop/apple.jpg)

3. Refresh trình duyệt để thấy sự thay đổi.

(Lưu ý : Các file css nằm trong folder css, có thể sửa chữa bằng notepad)

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Thay đổi Logo, Site Description và Background Image của template mẫu trong Joomla 1.7 Thay đổi Logo, Site Description và Background Image của template mẫu trong Joomla 1.7
8 10 2128

Leave a comment