Th6
18
2013

Tạo breadcrumb cho wordpress theo chuẩn của Google

Hiện nay cộng đồng wordpress khá đông và số plugin cho việc tạo Breadcrumb cho wp khá nhiều. Tuy  nhiên khi tìm hiểu một vài plugin thì mình thấy nó mới chỉ dc tạo ra để có ích cho người sử dụng chứ chưa có đúng theo chuẩn của google đã khuyến khích(tham khảo thêm ở bài viết : Create breadcrumb for my website). Chính vì thế mình viết bài này hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn nào chưa làm được breadcrumb trên nền tảng của wordpress tham khảo và triển khai.

Mình không biết mọi người đã sử dụng cách nào để tạo ra breadcrum cho wp nên mình chỉ post cách mà mình đã làm thôi nhé. Tuy hơi thủ công một chút nhưng cũng khá nhanh và không có gì khó khăn cả.

Bước 1: Tạo ra file breadcrumb.php

Copy đoạn code dưới đây và lưu lại với tên là breadcrumb.php hoặc một tên nào đó mà bạn thích

<div>
<?php if(function_exists(‘bcn_display’)) { bcn_display(); }

else { ?>

<a itemscope=”" itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb” itemprop=”url” href=”<?php bloginfo(‘url’); ?>”> <span itemprop=”title”><?php _e(‘Latest mobile review’,'latestmobilereviews.com’) ?></span></a> &gt;

<?php if( is_tag() ) { ?>

<?php _e(‘Archive by tag &quot;’,'themejunkie’) ?><?php single_tag_title(); echo(‘&quot;’); ?>

<?php } elseif (is_day()) { ?>

<?php _e(‘Posts made in’,'themejunkie’) ?> <?php the_time(‘F jS, Y’); ?>

<?php } elseif (is_month()) { ?>

<?php _e(‘Posts made in’,'themejunkie’) ?> <?php the_time(‘F, Y’); ?>

<?php } elseif (is_year()) { ?>

<?php _e(‘Posts made in’,'themejunkie’) ?> <?php the_time(‘Y’); ?>

<?php } elseif (is_search()) { ?>

<?php _e(‘Search results for’,'themejunkie’) ?> <?php the_search_query() ?>

<?php } elseif (is_single()) { ?>

<?php $category = get_the_category();

if (!empty($category)) {

$catlink = get_category_link( $category[0]->cat_ID );

echo (‘<a itemscope=”" itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb” itemprop=”url” href=”‘.$catlink.’”>’.'<span itemprop=”title”>’.$category[0]->cat_name.’</span>’.'</a> ‘.’&gt; ‘.get_the_title());

}; ?>

<?php } elseif (is_category()) { ?>

<?php single_cat_title(); ?> <span itemprop=”title”><a itemscope=”" itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb” itemprop=”url” href=”<?php echo get_category_feed_link($cat, ”); ?>” title=”<?php printf(__(‘Subscribe to %s’,'themejunkie’),get_cat_name($cat)); ?>”><?php printf(__(‘RSS’,'themejunkie’), get_cat_name($cat)); ?></a></span>

<?php } elseif (is_author()) { ?>

<?php global $wp_query;

$curauth = $wp_query->get_queried_object(); ?>

<?php _e(‘Posts by ‘,’themejunkie’); echo ‘ ‘,$curauth->nickname; ?>

<?php } elseif (is_page()) { ?>

<?php wp_title(”); ?>

<?php }; ?>

<?php }; ?>

</div><!–end #breadcrumbs–>

Bước 2: Upload và include

Upload file breadcrumb.php lên bất cứ đâu đó trong thư mục website của bạn(mình thì ném vào bên trong thư mục của theme). Tiếp sau đó vào các file: page.php, single.php, archive.php … để include file breadcrumb vào nơi mà bạn muốn hiển thị. Ví dụ của mình sử dụngđoạn php sau (lưu ý là mình ném file vừa tạo vào foder chưa template nhé):

<?php include(TEMPLATEPATH. ‘/breadcrumbs.php’); ?>

Ok sau đó bạn chỉnh lại Css sao cho phù hợp với website của bạn là song rồi. Chúc website của bạn hiển thị đẹp hơn trên SERP(s)!

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Tạo breadcrumb cho wordpress theo chuẩn của Google Tạo breadcrumb cho wordpress theo chuẩn của Google
8 10 1653

Leave a comment