Th8
7
2013

Sử dụng IF ELSE trong PHP

Trong PHP hay các ngôn ngữ lập trình khác, IF..ELSE cho phép bạn điều khiển các dòng code thực hiện theo đúng kịch bản hay lịch trình của coder đặt ra.

Ngoài ra, bạn có thể nhóm chúng thành các điều kiện, sử dụng cấu trúc lặp để lặp đi lặp lại thực hiện theo giới hạn nào đó.

Câu lệnh IF với một điều kiện, nếu điều kiện là true thì khối lệnh trong phát biểu IF sẽ được thực thi, trong đó điều kiện được khai báo trong cặp dấu().

Cú pháp như sau:

 1. if (Dieu_Kien)
 2. //Dòng lệnh thực hiện khi điều kiện là true
 3. else
 4. // Dòng lệnh thực hiện khi điều kiện là Flase

Chúng ta cùng xem ví dụ:

 1. <?php
 2. $diem_toan=6;
 3. $diem_van=8;
 4. $diem_trung_binh=$diem_toan+$diem_van;
 5. if ($diem_trung_binh < 6) //Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 6 thì…
 6. echo "Học lực trung bình"; //…hiển thị câu này
 7. else //ngược lại
 8. echo "Học lưc giỏi"; //hiển thị câu này
 9. ?>

Ở ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy (điểm toán + điểm văn)/2 = 7

Do vậy, điểu kiện của IF là FALSE nên lệnh ở phát biểu ELSE sẽ thực thi. Vậy thì kết quả khi chạy thành công đoạn code trên, chúng ta thu được kết quả là dòng chữ:

Học lực giỏi

Chúc các bạn thành công.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Sử dụng IF ELSE trong PHP Sử dụng IF ELSE trong PHP
8 10 1162

Leave a comment