Th11
23
2015

Chmod là gì? Chmod như thế nào là tốt?

Thấy nhiều bạn hỏi về vấn đề này + trên 4rum chưa có bài nào nói cụ thể nên post bài này các PRO đừng cười :)

1. Chmod là gì 
Chmod nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục, thông thường chmod theo chuẩn 644, 755 hay 777. Bạn có thể chmod ở File Manager của DirectAdmin, bằng cách chọn Files (hay Folders) và chọn “set Permissions”.
Vậy Chmod 777 và Chmod 755 có nghĩa là gì.
CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:
* “Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
* “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
* “Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1 

CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:
* “Owner” – chủ sở hữu của file/thư mục,
* “Group” – Nhóm mà Owner là thành viên,
* “Public / Others/ Everybody”: những người còn lại.

[​IMG]
Chmod 755 có nghĩa như hình sau​
CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là:​
* 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);​
* 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)​
* 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)​
2. Chmod như thế nào là tốt.
Đa phần các sever đều chmod mặc định 755 với folder và 644 với file. Ở đây mình sẽ phân ra thành một số trường hợp chmod điển hình. Các bạn tùy vào sever của mình mà chmod cho đúng tránh lỗi nhé :)
* File 604, thư mục 701: Nghĩa là chmod thư mục thành 701 và file thành 604 trừ folder data và inter_datathì chmod 755​
một số bạn sử dụng thư mục tạo cache thì chmod 755​
+ trường hợp này thì các file như config, htacess chmod 400 nhé​
+ thư mục public_html (htdocs) chmod 711​
=================​
* Nếu sever không cho chmod như trên tức là chmod như trên gặp lỗi thì các bạn chmod như sau 
+ Thư mục library, JS, style chmod 711 các thư mục còn lại chmod 755​
+ file chmod 644, riêng config.php và .htacess chmod 404 + thư mục public_html (htdocs) chmod 711​
==============​
* Nhiều sever khi chmod thư mục data và inter_data và thư mục tạo cache (nếu dùng) chmod 755 vẫn lỗi (không hiện avatar, không đính kèm được fiel) thì chmod như sau​
+ folder data và inter_data thì chmod 755 các folder con trong nó chmod 777 + đặt file htacess bảo vệ
+ Thư mục tạo cache chmod 777 + đặt file htacess bảo vệ
+ file chmod 644, config và htacess chmod 404
=======================
* Ngoài ra nếu sever cho phép các bạn có thể chmod thư mục library, JS, style thành 501 :))
Have fun.
p/s: các bạn tùy vào sever của mình mà áp dụng chmod cho đúng nhé. :)
Nguồn: http://m4u.vn​

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Chmod là gì? Chmod như thế nào là tốt? Chmod là gì? Chmod như thế nào là tốt?
8 10 1074

Leave a comment