Th8
8
2013

Câu điều kiện if, if…else và if…elseif….else trong PHP

Các câu lệnh điều kiện trong PHPCác câu lệnh điều kiện trong PHPCâu lệnh có điều kiện được sử dụng để thực thi những đoạn mã lệnh khác dựa trên những điều kiện đưa ra.

Câu lệnh điều kiện

Thường thì khi bạn viết code, bạn muốn thực thi những phát biểu khác nhau cho những hành động khác nhau.Bạn có thể sử dụng các phát biểu điều kiện trong code để thực hiện được điều này.

Trong PHP chúng ta có các loại phát biểu điều kiện như sau:

1. if statement – sử dụng phát biểu này để thực thi mã lệnh khi và chỉ khi điều kiện là đúng.

2. if…else statement – sử dụng phát biểu này để thực thi vài mã lệnh nếu một điều kiện là đúng và thực thi đoạn mã kia nếu điều kiện là sai.


3. if…elseif….else statement – sử dụng phát biểu này để chọn một trong một khối lệnh sẽ được thực thi.


4. switch statement – sử dụng phát biểu này để chọn một trong nhiều khối lệnh được thực thi.

1. phát biểu: if

Sử dụng phát biểu này nếu bạn muốn thực thi một vài mã lệnh khi điều kiện đã cho là đúng


Cú pháp:

 

View source

 

 

Ví dụ:

 

View source

 

 

Đoạn mã trên sẽ hiện thị trên màn hình là Gặp khách hàng tại khách sạn Metropol Plaza Hotel nếu ngày hiện tại là thứ sáu.

Ví dụ 2:

 

View source

 

 

Ví dụ 3:

 

View source

 

 

Đoạn lệnh trên sẽ kiểm tra nếu điều kiện biến $name = "Cảnh" thì nó sẽ hiển thị lời chào. Còn nếu không thì nó không làm gì cả!

Điều kiện đặt vào có thể là đúng, có thể là sai, có thể là tổng hợp của nhiều điều kiện. Hãy xem ví dụ sau:

 

View source

 

 

Đoạn lệnh trên có thể viết tương đương với:

 

View source

 

 

Như bạn thấy ở trên, trong một câu lệnh, chúng ta có thể chèn nhiều đoạn lệnh khác, người ta gọi đó là cấu trúc khối, tức là trong một khối lệnh, có thể có chứa nhiều khối lệnh con khác. Nếu bạn phải đọc mã nguồn của người khác, hi vọng bạn không bị hoa mắt vì hàng chục khối lệnh chen chúc vào nhau như vậy.

Chúng ta có thể sử dụng các toán tử &&, || hay xor để kết nối các điều kiện với nhau như bạn thấy ở trên

Câu lệnh if…elseif…else trong PHP được dùng trong trường hợp rẽ nhiều nhánh thông qua từ khoá elseif với nhiều điều kiện.

Cú pháp:

 

View source

 

Ví dụ 1:

 

View source

 

Đoạn lệnh trên sẽ hiển thị: Have a nice weekend! nếu ngày hiện tại là thứ 6 và sẽ hiển thị :Have a nice Sunday!nếu ngày hiện tại là chủ nhật. Nếu không thì chỉ hiển thị là: Have a nice day!

Ví dụ 2:

 

View source

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Câu điều kiện if, if…else và if…elseif….else trong PHP Câu điều kiện if, if…else và if…elseif….else trong PHP
8 10 1175

Leave a comment